Guangdong STEC Electronic Technology Co., Ltd
Product Name:

70W 9UN4-070601

Date of listing: 2018-01-19
Hot News / Recommended products + More +
2018 - 01 - 01
Click times:
2018 - 01 - 31
Click times:
2018 - 01 - 31
Click times:
2018 - 01 - 31
Click times:
2018 - 01 - 30
Click times:

—— Service hotline ——

020-34929888

Pre-sale:020-34929888

Switchboard:020-66607709

Guangzhou City,
             Tai Shicun standard industrial park
 

Guangzhou City,
             Tai Shicun standard industrial park
 

 

70W  9UN4-070601 

尺寸:
128*64*16.5mm 

输入:
100-240V  50*60Hz  AC

输出:
12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DC 

10个提示:

提示1: 1.4*4.3*6.5 适合富士通(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  索尼(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  三星(14V 3A) 

提示2: 6.3*3.0 适合东芝(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A) 

提示3: 5.5*2.5 适合惠普/康柏(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 
宏碁(19V 3.42A) 戴尔(19V 3.42/4.47/4.74A) 富士通(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74) 

提示4: 5.5*3.3 适合三星(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A) 

提示5: 3 pin 适合戴尔(20V 3.5/4.5A) 

提示6: 5.5*1.7 适合宏碁19V 1.58A  戴尔19V 1.58A

提示7: 4.8*1.7 bullet tip 适合华硕 9.5V 2.5A  索尼 10.5V 2A  华硕 12V 3A

提示8: 7.4*5.0 适合惠普/康柏(18.5V 3.5/4.9A)(19V 4.74/4.9A) 

提示9: 7.7*7*2.5 适合苹果(20V 1.5/1.8/1.875/2/2.65A) 

提示10: 7.4*5.0 适合戴尔19.5V 3.34A/4.62A


Products / Related products More
2018 - 01 - 30
Price:
90W    9UN3-090501 尺寸:144.5*68*16.5mm 输入:100-240V  50-60Hz  AC 输出:12/15/16/18(18.5)/19(19.5)/20/24V  DC 有10个提示:提示1: 1.4*4.3*6.5 适合富士通(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  索尼(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  三星(14V 3A) 提示2: 6.3*3.0 适合东芝(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A) 提示3: 5.5*2.5 适合惠普/康柏(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 宏碁(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) 富士通(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74) 提示4: 5.5*3.3 适合三星(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A) ...
2018 - 01 - 26
Price:
90W   UN1-090101 尺寸132*59.4*35.8mm 输入:100-240V  50-60Hz  AC 输出:有10个提示:提示1: 1.4*4.3*6.5 适合富士通(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  索尼(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  三星(14V 3A) 提示2: 6.3*3.0 适合东芝(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A) 提示3: 5.5*2.5 适合惠普/康柏(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 宏基(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) 富士通(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74) 提示4: 5.5*3.3 适合三星(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A) 提示5: 3 pin 适合戴尔(20V 3.5/4.5A) 提示6: 5.5*1.7 适合宏基19V 1.58A...
2018 - 01 - 25
Price:
48W   UN2-040602 尺寸:116*46*40mm输入:11-32V输出:9.5/10.5/12/14/16/19/20/DC特点:与输入电压从11-32V不等。在汽车和卡车都可用本产品6个提示: 提示1: 4.8*1.7 适合华硕9.5V 2.5A SONY 10.5V 2A提示2: 4.8*1.7 适合华硕12V 3A SONY 10.5V 2A提示3: 4.0*1.7 适合惠普 19V 1.58A提示4: 5.5*1.4 适合宏碁 19V 1.58A 戴尔 19V 1.58A提示5: 5.5*2.5 适合截止20V 2A MSI 20V 2A提示6: 5.5*3.0 适合三星19V 2A
2018 - 01 - 24
Price:
90W/120WSeries   UN1-120101 尺寸:120W:169*65*39mm 输入:100-240V  50-60Hz  AC 输出:15/16/18/18.5/19/19.5/22/24V  DC 有10个提示:提示1: 1.4*4.3*6.5 适合富士通(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  索尼(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  三星(14V 3A) 提示2: 6.3*3.0 适合东芝(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A) 提示3: 5.5*2.5 适合惠普/康柏(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 宏基(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) 富士通(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74) 提示4: 5.5*3.3 适合三星(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A) 提示5: ...
2018 - 01 - 24
Price:
90W   PN:9UN4-090501尺寸: 144.5*68*16.5mm输入: 100-240V  50-60Hz  AC输出: 12/15/16/18(18.5)/19(19.5)/20/24V   DC有10个提示:Or 10 tips:A,D,F,G,H,N,P,R,K,Q.optional提示1: 1.4*4.3*6.5 适合富士通(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  索尼(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  三星(14V 3A) 提示2: 6.3*3.0 适合东芝(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A) 提示3: 5.5*2.5 适合惠普/COMPAQ(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 宏碁(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) 富士通(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) 台湾光宝(19V 3.95/4.74) 提示4: 5.5*3.3 适合三星(19V 3.15...
2018 - 01 - 19
Price:
90W   PN:9UN3-070701尺寸: 115*49*29mm输入: 100-240V  50-60Hz  AC输出: 12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DCWith 9 tips:NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11Or 11 tips: ,NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11 optional
2018 - 01 - 19
Price:
90W 汽车/空气普遍直流适配器自动LED显示屏 PN:9UN3-090601 尺寸:110*45*30mm 输入:11-32V  DC 输出:15/16/18/18.5/19/19.5/20/22/24V-90W MAX 特点:        1.用于汽车卡车或飞机       2.LED显示屏       3.输入电压范围 11-32V 有9个提示:NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11或11个提示: NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11之间选1
2018 - 01 - 19
Price:
90W switch at sude with 7 LED light   9UN3-090701 尺寸:142*67.5*31.5mm 输入:11-32V   DC 输出:15/16/18/18.5/19/19.5/20/22/24V-90W  MAX 特点:  1.可用于汽车、卡车或飞机 2.LED显示屏     3.输入电压范围: 11-32V  10个提示:提示1: 1.4*4.3*6.5 适合富士通(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  索尼(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  三星(14V 3A) 提示2: 6.3*3.0 适合东芝(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A) 提示3: 5.5*2.5 适合惠普/康柏(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 宏碁(19V 3.42A) 戴尔(19V 3.42/4.47/4.74A) 富士通(19V 4....
2018 - 01 - 19
Price:
120W   PN:9UN3-070701尺寸: 142*57.5*31.5mm输入: 100-240V  50-60Hz  AC输出: 12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DCWith 9 tips:NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11Or 11 tips: ,NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11 optional
Friendship link:
Phone:0755-29556666
Address: in the standard industrial garden of Tai Shi Village, Tung Chung Town, Panyu, Cantonese City, Guangdong Province
Telephone:+020-34929888/66607709
Fax:020-66607712
Copyright ©2018 - 2025 Guangdong STEC Electronic Technology Co., Ltd.
犀牛云提供企业云服务